Välkommen till Mymonkeyphone.se, den webbplats och community som ägs och drivs av Omnily AB, Inc. (”Mymonkeyphone.se”, ”vi” eller ”oss”). På den här sidan förklaras de villkor enligt vilka du får använda våra online- och/eller mobiltjänster, vår webbplats och programvara som tillhandahålls på eller i samband med tjänsten (tillsammans ”tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten anger du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta avtal om användarvillkor (”avtalet”) och till insamling och användning av din information enligt Mymonkeyphone.se’s sekretesspolicy, oavsett om du är en registrerad användare av vår tjänst eller inte. Detta avtal gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till tjänsten (”användare”).

Publicerat innehåll

Översikt
Alla åsikter som uttrycks av bidragsgivare, författare och moderatorer som publicerar innehåll på Mymonkeyphone.se är författarnas personliga åsikter, inte Mymonkeyphone.ses, oavsett om författarna är anställda eller uppdragstagare hos Mymonkeyphone.se eller inte. Innehållet (enligt definitionen nedan) tillhandahålls endast i informations- och underhållningssyfte och är inte avsett att vara ett godkännande eller en representation av Mymonkeyphone.se eller någon annan part.

Äganderätt
Innehållet (enligt definitionen nedan) på tjänsterna är avsett endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Kommersiell användning av något av innehållet eller tjänsterna är strängt förbjuden. Tjänsterna och allt material som publiceras och/eller distribueras på eller via tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till nyhetsartiklar, fotografier, bilder, illustrationer, ljudklipp och videoklipp) (tillsammans ”innehållet”) är upphovsrättsligt skyddade enligt amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning och ägs och kontrolleras av Mymonkeyphone.se, om inget annat anges, enligt Mymonkeyphone.se’s eget gottfinnande.

Med undantag för vad som anges i avsnitten 1.3 och 5.4 i detta avtal får du inte ändra, publicera, överföra, anpassa, delta i överföring eller försäljning av, reproducera, skapa nya verk från, distribuera, utföra, visa eller på något sätt utnyttja innehållet helt eller delvis utan uttryckligt skriftligt medgivande från Mymonkeyphone.se eller den upphovsrättsinnehavare som anges i upphovsrättsmeddelandet i innehållet. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt som förekommer i innehållet. Du får inte använda Mymonkeyphone.ses logotyp, grafiska symboler eller varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du ska följa alla ytterligare upphovsrättsmeddelanden, information eller begränsningar som finns i innehåll som nås via tjänsterna.

Mellan parterna ska äganderätten, äganderätten och de immateriella rättigheterna till innehållet och tjänsterna, och alla kopior eller delar av dem, förbli hos Mymonkeyphone.se och/eller dess innehållsleverantörer eller licensgivare. Mymonkeyphone.se förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, att återpublicera, radera och lägga till innehåll. Mymonkeyphone.se förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll på Mymonkeyphone.ses egendomar och använda innehållsskaparnas namn, citat och utseende på alla Mymonkeyphone.ses egendomar och distributionsställen utan förvarning eller ansvar.

Begränsad licens

Under förutsättning att du strikt följer detta avtal beviljar Mymonkeyphone.se dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till, ladda ner (endast tillfällig lagring), visa, visa, använda, spela upp och/eller skriva ut innehållet (med undantag för, i enlighet med detta avsnitt 1.3, innehåll som nås och görs tillgängligt för åtkomst och användning via en standardwebbläsare för att möjliggöra visning) på en persondator, mobiltelefon eller annan trådlös enhet, eller annan Internet-aktiverad enhet, endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i detta avtal.

Ovanstående begränsade licens (A) ger dig inte någon äganderätt eller något annat immateriellt intresse i något innehåll, och (B) kan omedelbart upphävas eller avslutas av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar.

Användargenererat innehåll

Förbjudna åtgärder
Du är ensam ansvarig för din kommunikation på och din användning av tjänsterna. Du samtycker till att inte göra något av följande: (A) publicera eller överföra något förtalande, ärekränkande, oanständigt, obscent, bedrägligt, vilseledande, missbrukande eller pornografiskt meddelande, data, bild, innehåll eller program; (B) publicera eller överföra något meddelande, data, bild, innehåll eller program som skulle kunna kränka andras äganderätt; (C) använda tjänsterna för att hota, trakassera eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (inklusive rätten till privatliv och publicitet); (D) ladda upp eller ladda ner filer som innehåller programvara, varumärken, logotyper, data, bilder, innehåll eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar, rätten till privatliv eller offentlighet eller annan tillämplig lag, såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till sådana filer eller sådant material eller har fått alla nödvändiga samtycken; (E) ladda upp filer som innehåller virus eller skadad data; (F) förfalskat källan eller ursprunget till programvara eller annat material som finns i en fil som du laddar upp till tjänsterna; (G) falskeligen utgett dig för att vara en anställd eller agent för Soup. io; (H) agera i din användning av tjänsterna på ett sätt som strider mot tillämplig lag eller förordning; eller (I) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller som upprätthåller begränsningar i användningen av tjänsterna eller innehållet.

Exklusiva rättigheter
Du är medveten om att allt material och all annan information (inklusive, utan begränsning, idéer som ingår för nya eller förbättrade produkter eller tjänster) som du lägger upp, laddar upp eller skickar till tjänsterna, inklusive men inte begränsat till kommentarer, forummeddelanden, recensioner, text, video, ljud, fotografier, datakod och applikationer (var och en av dem, en ”användarinlämning”) kan redigeras, tas bort, raderas, modifieras, publiceras, överföras och visas av Soup. io efter eget gottfinnande och utan din tillåtelse, och du avstår från alla rättigheter du kan ha (inklusive moraliska rättigheter) för att förhindra att materialet ändras eller ändras på ett sätt som inte är acceptabelt för dig. Du samtycker uttryckligen till att Mymonkeyphone.se kan ta bort, inaktivera eller begränsa tillgången till eller tillgängligheten av användarinnehåll från tjänsterna när som helst, av vilken anledning som helst eller utan anledning alls.

Mymonkeyphone.se förbehåller sig rätten att behandla användarinnehåll som innehåll som lagras på användarnas begäran och som Mymonkeyphone.se inte har någon kontroll över, utom för att blockera eller ta bort innehåll som kommer till Mymonkeyphone.se. io och som är stötande, obscent, oanständigt, oanständigt, liderligt, liderligt, snuskigt, våldsamt, trakasserande, hotfullt, kränkande, olagligt, ärekränkande, förtalande, bedrägligt, vilseledande, vilseledande eller på annat sätt stötande för Mymonkeyphone.se, eller för att upprätthålla tredje parters rättigheter eller de innehållsbegränsningar som anges nedan i detta avtal när Mymonkeyphone.se får kännedom om att de har överträtts. Mymonkeyphone.se är dock inte ansvarig för att kontrollera eller redigera innehåll, och Mymonkeyphone.se har ingen avtalsenlig skyldighet att ta bort olämpligt eller olagligt innehåll. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för att ta bort, inaktivera eller begränsa tillgången till eller tillgängligheten av innehåll.

Licensiering
Du beviljar härmed Mymonkeyphone.se, och du samtycker till att bevilja Soup. io en evig, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, obegränsad, villkorslös, obegränsad, världsomspännande och kostnadsfri licens att använda, kopiera, registrera, avslöja, sälja, återförsälja, underlicensiera, reproducera, distribuera, omdistribuera, modifiera, anpassa, publicera, redigera, översätta, överföra, skapa derivatverk av, sända, offentligt framföra, visa eller på annat sätt utnyttja på vilket sätt som helst, alla eller delar av dina användarinnehåll (och avledda verk därav), för vilket ändamål som helst i alla format, på eller genom alla medier, programvaror, formler eller teknik, oavsett om det sker på något sätt och i alla medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och att underlicensiera sådana rättigheter genom flera nivåer av underlicenser, samt att annonsera, marknadsföra och marknadsföra samma sak.

För att ytterligare verkställa de rättigheter och den licens som du beviljar Mymonkeyphone.se för dina användarinnehåll beviljar du härmed också Mymonkeyphone.se, och samtycker till att bevilja Mymonkeyphone.se, den ovillkorliga, eviga och oåterkalleliga rätten att använda och utnyttja ditt namn, din person, bild, fotografi och likhet som du tillhandahåller i samband med användarinnehållet, utan någon skyldighet eller ersättning till dig. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lag avstår du härmed från, och du samtycker till att avstå från, alla moraliska rättigheter (inklusive tillskrivning och integritet) som du kan ha i något av dina användarinnehåll, även om dina användarinnehåll ändras eller förändras på ett sätt som inte är acceptabelt för dig. Du samtycker till att du inte ska ha någon möjlighet att göra anspråk på Mymonkeyphone.se för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina användarinnehåll. Du bekräftar och godkänner vidare att ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av dina användarinnehåll eller någon av de rättigheter som beviljas i detta avsnitt 2.3.

Försäkran och garantier
Varje gång du skickar in ett användarinnehåll, försäkrar och garanterar du att, när det gäller det användarinnehållet, (A) du är den enda författaren och ägaren av den intellektuella äganderätten och andra rättigheter till användarinnehållet, eller att du har en laglig rätt att skicka in användarinnehållet och ge Mymonkeyphone.se de rättigheter till det som du beviljar genom detta avtal, utan att Mymonkeyphone.se är skyldigt att erhålla samtycke från tredje part och utan att Mymonkeyphone.se skapar några skyldigheter eller något ansvar för Mymonkeyphone.se. io; (B) Användarförslaget är korrekt; (C) Användarförslaget gör inte och, när det gäller Mymonkeyphone.ses tillåtna användning och utnyttjande enligt detta avtal, kommer inte att göra intrång i någon immateriell eller annan rättighet som tillhör någon tredje part; (D) Användarförslaget kommer inte att bryta mot detta avtal eller orsaka skada eller skada på någon person; och (E) Användarförslaget följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

Användarens ansvar
Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i och eventuella skador som uppstår till följd av dina användarinnehåll. Mymonkeyphone.se tar inte på sig något ansvar för användarinnehåll som publiceras på tjänsterna eller på någon webbplats som är länkad till tjänsterna och ger ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för att användarinnehållet är korrekt, följer upphovsrätten, är lagligt eller någon annan aspekt av användarinnehållet.

Icke-konfidentialitet
Tjänsterna är tillgängliga för allmänheten, och dina användarinnehåll, tillsammans med information om din identitet som du lämnar till Mymonkeyphone.se (inklusive ditt namn, bild, arbetsgivare och plats), kan vara allmänt tillgängliga. Lägg inte upp information som du anser vara konfidentiell på tjänsterna. Dessutom samtycker du till att Mymonkeyphone.se kan avslöja din identitet och all information som vi känner till om dig till en brottsbekämpande agent eller tjänsteman i händelse av rättsliga åtgärder eller en rättslig begäran som härrör från ett användaruppdrag från dig.

Webbplatser från tredje part

Tillgänglighet och risker
Tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part (”webbplatser från tredje part”). Tillgång till webbplatser från tredje part sker på egen risk, och Mymonkeyphone.se ansvarar inte för riktigheten, tillgängligheten eller tillförlitligheten hos information, varor, data, åsikter, råd eller uttalanden som görs tillgängliga på webbplatser från tredje part. Dessa länkar kan också leda till webbplatser från tredje part som innehåller information som vissa personer kan tycka är olämplig eller stötande. Mymonkeyphone.se har ingen kontroll över webbplatser från tredje part och därför är Mymonkeyphone.se inte ansvarigt för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till webbplatser från tredje part. Införandet av länkar till webbplatser från tredje part på Mymonkeyphone.se innebär inte att Mymonkeyphone.se godkänner eller rekommenderar dem. Mymonkeyphone.se ansvarar inte för någon form av överföring som tas emot från någon länk, och Mymonkeyphone.se ansvarar inte heller för om någon av dessa länkar inte fungerar korrekt. Du är ansvarig för att se och följa eventuella sekretessförklaringar och användarvillkor som publiceras i samband med webbplatser från tredje part, och dessa webbplatser från tredje part regleras inte av detta avtal.

Upphovsrätt och intrång

Intellektuell äganderätt
Om du i god tro tror att material eller innehåll som finns tillgängligt på Mymonkeyphone.se bryter mot en upphovsrätt eller annan immateriell rättighet som du äger eller för vilken du är en förmånstagare eller exklusiv licenstagare, uppmuntras du att meddela Mymonkeyphone.se via e-post till support@Mymonkeyphone.se. Det är vår policy att under lämpliga omständigheter avsluta åtkomsträttigheterna för upprepade intrångsgörare. Vid upphovsrättsintrång, brott mot användarvillkoren eller av andra skäl kan och kommer vi att driva en rättsprocess efter eget gottfinnande, och alla juridiska kostnader som uppkommer i samband med återvinning ska återbetalas av användaren.

Utökade tjänster

Översikt
Mymonkeyphone.se erbjuder möjligheten att anmäla sig för att få utökat innehåll och funktioner genom Mymonkeyphone.ses utökade tjänster (inklusive, men inte begränsat till, webbinarier, evenemang, konsulttjänster med mera). Genom att använda eller få tillgång till produkter, innehåll, funktioner, tjänster eller evenemang som erbjuds via Mymonkeyphone.ses utökade tjänster godkänner du att vara bunden av villkoren i detta avsnitt 5, som är specifika för användning av Mymonkeyphone.ses utökade tjänster och som inte ska gälla för användning av andra tjänster än Mymonkeyphone.ses utökade tjänster.

Konto för utökade tjänster
För att få tillgång till vissa funktioner i Mymonkeyphone.ses utökade tjänster måste du skapa ett onlinekonto (”Premiumkonto”). Du samtycker till följande: (A) vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten för din användaridentifikation, ditt lösenord och annan information som rör ditt Premium-konto, (B) avstå från att dela med dig av ditt lösenord för Premium-kontot eller låta tredje part få tillgång till ditt Premium-konto, (C) vara ensam ansvarig för säkerheten, sekretessen, lagligheten och integriteten hos alla meddelanden och allt innehåll som du tar emot, överför eller lagrar med hjälp av Soup. io Extended Services och Premium Account, (D) vara ansvarig för alla avgifter som uppstår till följd av användning av ditt Premium Account, inklusive obehörig användning innan du skriftligen meddelar Mymonkeyphone.se om sådan användning och vidtar åtgärder för att förhindra att den fortsätter, bland annat genom att ändra ditt lösenord, (E) följa de villkor som anges här, och (F) följa alla tillämpliga amerikanska och internationella lagar, stadgar, förordningar, regler, förordningar, kontrakt och tillämpliga licenser när det gäller din användning av Mymonkeyphone.se Extended Services.

Förlängda villkor
Mymonkeyphone.se kan ta ut en avgift (”avgifter”) för användningen av Mymonkeyphone.ses utökade tjänster. Genom att registrera dig för ett Premium-konto samtycker du till att betala Mymonkeyphone.se de avgifter som gäller för den valda kontonivån. Om inget annat anges är alla avgifter i amerikanska dollar. Mymonkeyphone.se förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra avgifterna när som helst, efter meddelande till dig. Avgifterna omfattar inte betalning för telekommunikations- och datorhårdvara, programvara, avgifter för telekommunikationstillträde, linjer eller anslutningar eller annan utrustning och tjänster som krävs för att få tillgång till och använda Mymonkeyphone.ses utökade tjänster, vilket är ditt eget ansvar. Alla avgifter kommer att faktureras till ditt kreditkort enligt den aktuella internationella valutaomräkningskursen. Du är ansvarig för och ska betala Mymonkeyphone.se alla valutaomräkningsavgifter, försäljnings-, användnings-, mervärdes-, personalkostnads- eller andra skatter, tullar eller avgifter av något slag, inklusive ränta och straffavgifter på dessa (tillsammans ”skatter”) för användningen av Mymonkeyphone.ses utökade tjänster, oavsett om de nu eller i framtiden införs av någon statlig enhet. För varje uppgradering eller nedgradering av plannivå som du väljer kommer ditt kreditkort automatiskt att debiteras den nya taxan vid nästa faktureringscykel.Alla avgifter betalas i förskott och kan återbetalas inom 30 dagar efter det första köpet om inget annat anges i ett avtal mellan Mymonkeyphone.se och kunden. Efter 30-dagarsperioden finns det inga återbetalningar eller krediter för delmånader av tjänsten, uppgraderingar/nedgraderingar eller för månader då du inte använde Mymonkeyphone.ses utökade tjänster. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera din tillgång till Mymonkeyphone.se Extended Services om du inte betalar tillämpliga avgifter. Du måste tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt faktureringsinformation. Du måste omedelbart uppdatera all faktureringsinformation för att hålla ditt konto aktuellt, fullständigt och korrekt (t.ex. genom att tillhandahålla en ny faktureringsadress, ett nytt kortnummer eller ett nytt utgångsdatum), och du måste omedelbart meddela Mymonkeyphone.se om ditt kreditkort spärras (inklusive om du förlorar kortet eller om det stjäls), eller om du får kännedom om ett potentiellt säkerhetsbrott (t.ex. ett obehörigt avslöjande eller användande av ditt namn eller lösenord). Du tillåter oss att skaffa uppdaterade eller ersättande utgångsdatum för ditt kreditkort i händelse av att det kreditkort som du har gett oss löper ut Mymonkeyphone.se förbehåller sig rätten att debitera ett förnyat kort som utfärdats till dig som ersättning. Du samtycker till att omedelbart betala Mymonkeyphone.se i händelse av att din kreditkortsutgivare vägrar att betala något belopp till Mymonkeyphone.se av någon anledning. Du samtycker till att betala alla kostnader för indrivning, inklusive advokatarvoden och kostnader, för alla utestående belopp. Om du inte betalar något belopp när det är förfallet kan Mymonkeyphone.se omedelbart upphäva eller säga upp detta avtal och din tillgång till Mymonkeyphone.ses utökade tjänster. Din prenumeration förnyas automatiskt, såvida inte vi säger upp den eller du säger upp din prenumeration genom att lämna ett elektroniskt meddelande via e-post till support@Mymonkeyphone.se. Du måste säga upp din prenumeration innan den förnyas för att undvika följande:

Visa innehållet i Mymonkeyphone.se Extended Services när du har tillgång till Mymonkeyphone.se Extended Services.
Hämta eller skriva ut en kopia av innehållet i Mymonkeyphone.se Extended Services för personligt bruk.
Inkludera, på en icke-systematisk och icke-rutinmässig basis, ett litet utdrag av Mymonkeyphone.se Extended Services-innehållet (t.ex. några rader text, ett stycke, en specifik grafik, ett diagram eller en graf) i en rapport eller presentation som distribueras till en publik som är intern i det företag som du är anställd i (”ditt företag”), så länge du anger Mymonkeyphone.se Extended Services som källa.
Kortfattat sammanfatta, på en icke-systematisk och icke-rutinmässig basis, Mymonkeyphone.se Extended Services innehåll med egna ord och distribuera sammanfattningen till en publik som är intern i ditt företag i samband med ett specifikt projekt, så länge du anger Mymonkeyphone.se Extended Services som källa.
Distribuera, i digital eller papperskopia, innehåll från Mymonkeyphone.se Extended Services för vilket du har köpt tryckrättigheter, till en publik inom eller utanför ditt företag.
Om ditt Premium-konto har erhållits under en företagslicens som utfärdats av ditt företag, distribuera Mymonkeyphone.se Extended Services-innehållet i enlighet med villkoren i den licensen.
Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 5.4 får du inte lägga upp eller på annat sätt distribuera innehåll från Mymonkeyphone.se Extended Services (t.ex. via papperskopior, e-post och/eller inlägg på intranät, företagets anslagstavlor eller andra system för lagring och återvinning av information). Ovanstående begränsade licens (A) ger dig inte någon äganderätt eller något annat immateriellt intresse i något innehåll i Mymonkeyphone.ses utökade tjänster och (B) kan omedelbart upphävas eller avslutas av vilken anledning som helst, efter Mymonkeyphone.ses eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar.
Drift av tjänsterna

Enbart gottfinnande
Mymonkeyphone.se förbehåller sig fullständig och ensamrätt när det gäller driften av tjänsterna. Mymonkeyphone.se kan bland annat: (A) göra information om tjänsterna och deras användare tillgänglig för tredje part, i enlighet med sekretesspolicyn, och (B) dra tillbaka, avbryta eller avbryta någon funktion eller funktionalitet i tjänsterna. Du är medveten om och samtycker till att tjänsterna från tid till annan kan vara otillgängliga eller obrukbara av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till: (i) fel i utrustningen, (ii) periodiska underhållsförfaranden eller reparationer som Mymonkeyphone.se kan genomföra från tid till annan, eller (iii) orsaker som ligger utanför Mymonkeyphone.ses kontroll eller som Mymonkeyphone.se inte rimligen kan förutse.